Voorwaarden


Op afspraak kunt u ook buiten de normale winkeltijden bij ons terecht

Wie koopt bij Van Dalen Wonen kan rekenen op een uitstekende behandeling, een degelijk advies, prima garantie en 100% vakwerk, want we zien u graag weer terug. Onderstaande garantievoorwaarden en -bepalingen waarborgen een optimale service en geven u een goede indruk van onze voorwaarden.

Garantievoorwaarden
Geef ons de ruimte
Om kwaliteitswerk te kunnen leveren en schade aan de inboedel te voorkomen, verzoeken wij u de kamers waarin moet worden gelegd leeg en schoon op te leveren.

Laat het ons weten of ‘zegt het voort’
Mocht u onverhoopt klachten hebben, laat het ons dan onmiddellijk weten. Bent u tevreden, laat het dan ook aan anderen weten.Garantiebepalingen
De door Van Dalen Wonen verstrekte garantie is.

Bij vervanging van geleverde artikelen, afhankelijk van de kwaliteit, gelden de volgende afschrijvingspercentages:

1. Binnen één jaar na aanschaf geen afschrijving dus gratis vervanging.
2. Artikel met 3 jaar garantie 33% afschrijving per jaar van de betaalde aankoopprijs.
3. Artikel met 5 jaar garantie 20% afschrijving per jaar van de betaalde aankoopprijs.
4. Artikel met 7 jaar garantie 14% afschrijving per jaar van de betaalde aankoopprijs.
5. Artikel met 10 jaar garantie 10% afschrijving per jaar van de betaalde aankoopprijs.

Bovenstaande percentages kunnen alleen worden verrekend indien het vervangende artikel in dezelfde prijsklasse of hoger bij Van Dalen Wonen wordt aangeschaft.

De garantie is tevens afhankelijk van de kwaliteit.

Klachten kunnen alleen door Van Dalen Wonen in behandeling worden genomen indien ze worden ingediend via één van onze filialen of via deze website.

Raadpleeg voor goed onderhoud onze vlekkenwijzer en onderhoudsadviezen.

Leverings- en garantievoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN DALEN WONEN

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
a1. zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
a2. consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b. afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede produkten;
c. opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk;
 

.

ARTIKEL 2 – DE GELDIGHEID
Deze voorwaarden mag uitsluitend worden gebruikt door Van Dalen Wonen.

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE
1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 18 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer ver-
strekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken, worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden.
Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen:
electriciens-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van vloeren.
3. De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
1. De aanbetaling
a. De ondernemer  is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom. Op deze aanbetaling is de garantiebepaling van artikel 17 van deze voorwaarden van toepassing.
b. Alle andere dan in lid 1a bedoelde ondernemers zijn niet gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen.
c. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden.
2. Prijswijziging
a. Indien ná het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
b. Prijsverhogingen ná de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 10, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.
c. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.
3. Eigendomsvoorbehoud
De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
4. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers
Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
5. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.

ARTIKEL 5 – DE LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
4.a. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
b. Bij een overeenkomst met consumenten is de ondernemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

ARTIKEL 6 – DE 0P/AFLEVERING
1. Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer er tijdig voor de op/aflevering op, dat de afnemer op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:
– de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
– de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;
– ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
– in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
2.a. De ondernemer stelt de consument er van op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.
b. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
c. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem kan niet worden toegerekend.
3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 – DE OPSLAG VAN GOEDEREN
1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel, omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer:
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen;
b. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
c. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 10.
Indien de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.
3.a. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de ondernemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd was geweest, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Alvorens de ondernemer hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
4. Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer voor zijn rekening door assurantie gedekt.
5. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 25,00 tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

ARTIKEL 8 – HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING
1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt.
Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.
Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

ARTIKEL 9 – DE BETALING
1. Koop en verkoop
a. Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
b. De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
Wanneer de factuur na 14 resp. 21 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de ondernemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
d. Onverminderd het bepaalde in lid 1 c stuurt de ondernemer aan de consument na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen.
e. De ondernemer is na verloop van de in lid 1c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 25,00 voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheid gemaakt.
2. Aanneming van werk
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst die uitsluitend aanneming van werk betreft als betalingsconditie:
– bij het geven van de opdracht 30% van de overeengekomen som,
– na de aanvoer van de materialen 30%,
– onmiddellijk na de oplevering 30% en
– één maand na de oplevering de resterende 10%.
De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in lid 1 bepaalde dienovereenkomstig.
3. Opschorten betalingsverplichting
De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 10 – DE ANNULERING
1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 11 – EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDER WERK
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de ondernemer worden achtergelaten.

ARTIKEL 12 – DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT
1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht -behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de ondernemer de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 13 – DE GARANTIE
1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voorzover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
– tot één jaar na factuurdatum:
de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;
– na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum:
de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;
– na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:
de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.
4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 14 – Klachten
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.
De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 8 onverlet.
3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.
4. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt:
a. indien deze te wijten zijn aan het onvoldoende vlak zijn van de ondervloer en de ondernemer deze niet heeft aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen. De ondernemer is verplicht het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer te melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt.
b. indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. De ondernemer is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren;
c. indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de kit volledig opgedroogd is.

ARTIKEL 15 – VOORRIJKOSTEN
De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 16 – NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Projectvoorwaarden
Algemene voorwaarden projectinrichters
September 2001


Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 2 Definities


a de opdrachtgever: de koper, aanbesteder of een ieder die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht;
b afleveren: feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever van de overeengekomen zaken en/of half gerede producten;
c opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;
d levertijd: de minimale tijd die de opdrachtnemer nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen starten.
e uitvoeringsperiode: de periode die de opdrachtnemer nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 3 De offerte

Lid 1 Een offerte heeft, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30
dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Een offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen. De bedragen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lid 2 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

Lid 3 Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: elektriciens -, metsel-. stukadoor -, en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek- , hak- en timmerwerk, grond- en heiwerk, funderings- en behangerswerk, tegelwerk, herstel- of ander bouwkundig werk van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet van de riolering, van het gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van (onder)vloeren, het reinigen met water en zeep en het gebruik van onderhoudsmiddelen op vloeren, het reinigen van wanden of plafonds en het reinigen van andere zaken dan de geleverde, de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

Lid 4 De in het vorige lid opgesomde werkzaamheden en kosten zijn niet limitatief.

Lid 5 De opdrachtnemer behoudt, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op het eerste verzoek van de
opdrachtnemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

Lid 6 Indien de opdrachtgever de offerte niet accepteert, kan de opdrachtnemer de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen.

Lid 7 Afbeeldingen en beschrijvingen in folders, brochures, prijslijsten, catalogi, in en op monsters en dergelijke zijn indicatief en niet bepalend voor de uitvoering van de producten, onder meer waar het houtsoort, houtstructuur en kleurnuances betreft en altijd onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Lid 8 De offerte wordt gedaan onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in het assortiment en/of in of aan het product.

Artikel 4 De overeenkomst

Lid 1 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de offerte de opdrachtnemer heeft bereikt. Acceptatie van de offerte impliceert dat de
opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Lid 2 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen.

Lid 3 De opdrachtnemer heeft het recht om voor de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst een voorbehoud te maken met betrekking tot de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan van de
opdrachtgever verlangen dat deze aantoont over voldoende liquide middelen te beschikken om de overeenkomst na te komen. Indien geen of onvoldoende zekerheid kan worden verkregen, kan de opdrachtnemer van de opdrachtgever een nader overeen te komen vooruitbetaling verlangen.

Lid 4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden verricht van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 5 Wijzigingen overeenkomst

Lid 1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Lid 2 Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren, daaronder
begrepen verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, materiaalprijzen, vrachtkosten en dergelijke plaatsvindt, heeft de opdrachtnemer, tenzij anders is
overeengekomen, het recht om van de opdrachtgever te verlangen dat de daaruit voortvloeiende kosten boven het overeengekomen bedrag worden vergoed.

Lid 3 Indien bij de aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtnemer blijkt dat
op grond van de feitelijke situatie de ter beschikking gestelde gegevens en/of
tekeningen niet volledig of onjuist zijn, heeft de opdrachtnemer het recht om de
noodzakelijke aanpassingen te plegen onder verrekening van de meerkosten daarvan aan de opdrachtgever.

Lid 4 Indien de overeengekomen onderdelen niet meer leverbaar zijn, al dan niet als gevolg van aanpassingen aan onderdelen door fabrikanten, heeft de opdrachtnemer het recht om vergelijkbare zaken en/of diensten te leveren.

Artikel 6 Annulering door opdrachtgever

Lid 1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst eenzijdig te annuleren.

Lid 2 Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever wordt geannuleerd en de opdrachtnemer gaat hiermee akkoord, dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verplicht de schade te vergoeden, die tenminste bestaat uit de niet behaalde bruto winstmarge.

Lid 3 Naast de in lid 2 genoemde schadevergoeding heeft de opdrachtnemer bij annulering door de opdrachtgever het recht om van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen bestaande uit de reeds door de opdrachtnemer gemaakte voorbereidings- en/of uitvoeringskosten (variabele kosten) en de kosten die samenhangen met hetgeen de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever verschuldigd is aan onderaannemers of andere derden.

Lid 4 Indien een opdrachtnemer als gevolg van de annulering nog meer schade lijdt, dan hierboven omschreven, dan staat het hem vrij deze op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Lid 1 De opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem aan de opdrachtgever verkochte zaken zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige behandeling van de zaken en mist het recht om deze aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald, op straffe van vergoeding van de door de opdrachtnemer geleden schade.

Lid 2 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, schuldsanering, opschorting van betaling of liquidatie van de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

Lid 3 De ontbinding en de terugname door de opdrachtnemer zoals bedoeld in
lid 2 laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op vergoeding voor verlies of schade. De vordering van de opdrachtnemer is in deze gevallen direct en volledig opeisbaar.

Artikel 8 De levertijd en uitvoeringsperiode

Lid 1 Levertijden en de uitvoeringsperiode worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is afgesproken. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer de eerste betaling als bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden ontvangen heeft.

Lid 2 De levertijd en de uitvoeringsperiode kunnen door de opdrachtnemer worden verlengd indien er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtnemer niet voorzienbaar waren dan wel anderszins voor zijn risico en rekening komen.

Lid 3 Indien niet op de afgesproken datum van aflevering om een bij de opdrachtgever
gelegen reden tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden kan worden overgegaan, zal de opdrachtgever nadien aan de opdrachtnemer schriftelijk doen weten, wanneer hij gereed is de zaken te ontvangen. In dat geval behoeft de opdrachtnemer niet tot levering, respectievelijk aflevering van de zaken over te gaan op een termijn die korter is dan vier weken na de datum van ontvangst van het betreffende bericht van de opdrachtgever. Blijft een dergelijk bericht achterwege binnen een termijn van twee maanden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om te handelen conform artikel 10.

Artikel 9 De aflevering/uitvoering werkzaamheden

Lid 1 Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing dient de opdrachtgever er voor te zorgen, dat:
a de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk afgesloten wordt;
b de plaats waar de aflevering moet geschieden leeggeruimd is;
c de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken;
d de ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd tijdens de uitvoeringsperiode vrij is van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking wordt gesteld;
e in de ruimte waar gewerkt moet worden volgens de door de nutsbedrijven vastgestelde voorwaarden voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is;
f de wanden te lood staan en de hoeken haaks zijn;
g de afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in door de opdrachtgever beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen wordt gewerkt;
h de installatiepunten, de leidingen en de aansluit- en afvoerpunten aanwezig zijn conform de overeengekomen tekening(en);
i indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe aanwezig is;
j er een juiste relatieve luchtvochtigheid en temperatuur heerst;
k indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
l in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de betreffende ruimte zonder toestemming van de opdrachtnemer gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor derden gesloten is;
m goedgekeurde tekeningen en uitvoeringsgegevens tijdig voorhanden zijn;
n overigens aan alle bouwkundige voorschriften die van invloed zijn op de plaatsing van zaken of onderdelen daarvan is voldaan;
o in de werkruimte aanwezige zaken, die door de opdrachtnemer zijn geleverd, doch op grond van het eigendomsvoorbehoud nog eigendom zijn van opdrachtnemer deugdelijk zijn verzekerd.

Lid 2 Indien de opdrachtgever de in lid 1 opgesomde verplichtingen niet nakomt heeft de
opdrachtnemer naast het recht op schadevergoeding, het recht om de uitvoering van
de werkzaamheden uit te stellen.

Lid 3 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer reeds in het offertestadium te informeren
over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen, zoals een lift, takel of een kraan, die nodig zijn voor het afleveren van zaken en het bereiken van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het niet geven van deze informatie of in het geval van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen alsmede de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 De opslag van zaken

Lid 1 Wanneer de zaken aan de opdrachtgever zijn aangeboden en door deze niet zijn
afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico opgeslagen. Deze opslag vangt aan op de oorspronkelijk overeengekomen datum van aflevering.

Lid 2 In zodanig geval zal de opdrachtnemer de zaken gedurende 30 dagen ten behoeve van de opdrachtgever opslaan, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Worden de zaken binnen 30 dagen na de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum betaald, dan houdt de opdrachtnemer de zaken nog gedurende maximaal 2 maanden voor zijn rekening in opslag. Indien de zaken na deze periode van 2 maanden nog niet zijn afgenomen dan is de opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtnemer opslagkosten in rekening te brengen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien de zaken binnen een jaar nadat opdrachtnemer de zaken heeft aangeboden nog niet zijn afgenomen is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd, conform artikel 6 te beschouwen.

Lid 3 Indien de zaken na de in lid 2 genoemde periode nog niet zijn betaald, is de
opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever terzake van opslagkosten 2% per
maand, of een gedeelte van de maand, van het gehele orderbedrag, exclusief BTW, in rekening te brengen.

Artikel 11 Het vervoer en beschadiging bij aflevering

Lid 1 In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen dat het vervoer van de gekochte zaken door of namens de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging en verlies van deze zaken tot het moment van het afleveren van deze zaken op de overeengekomen plaats van aflevering.

Lid 2 Als bij aflevering van de zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de opdrachtgever schriftelijk vermelding van de beschadiging te worden gedaan.
De opdrachtgever dient binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de opdrachtnemer melding hiervan te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de gekochte zaken zonder schade te hebben ontvangen.

Artikel 12 De betaling

Lid 1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt voor de opdrachtgever als betalingsconditie:
de opdrachtgever voldoet 20% van het overeengekomen bedrag bij het verlenen van de opdracht. Dit bedrag dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan;
de opdrachtgever dient uiterlijk 10 dagen vóór aflevering van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden 70% van het overeengekomen bedrag te voldoen. Indien de aflevering/uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever worden uitgesteld en de zaken zijn in het bezit van de opdrachtnemer, dan dient niettemin betaling op de oorspronkelijke overeengekomen datum van aflevering plaats te vinden;
De opdrachtgever dient binnen 10 dagen na de oplevering 10% van het overeengekomen bedrag te voldoen;
Bij facturen voor verricht meerwerk, dient de opdrachtgever binnen 10 dagen na de factuurdatum zijn betaling aan de opdrachtnemer te voldoen.

Lid 2 De opdrachtnemer die een levering ter uitvoering van de overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke gedeeltelijke af- en oplevering betaling te vorderen zoals bepaald in lid 1 sub b respectievelijk sub c. Voor elke gedeeltelijke af- en oplevering ontvangt de opdrachtgever van de opdrachtnemer een daarop betrekking hebbende deelfactuur.

Lid 3 De opdrachtgever is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn genoemd in de leden 1 en 2. Indien het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor aflevering, na oplevering of na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de opdrachtnemer gerechtigd om vanaf voormelde tijdstippen tot aan de dag van volledige betaling, naast 15 % buitengerechtelijke kosten, een vergoeding wegens renteverlies te vorderen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag. De opdrachtnemer behoeft de opdrachtgever daartoe niet eerst in gebreke te stellen.

Lid 4 De opdrachtgever is onmiddellijk in verzuim na het verstrijken van de periode waarbinnen hij aan zijn betalingsverplichtingen op grond van deze algemene leveringsvoorwaarden en/of overeenkomst had moeten voldoen. De opdrachtnemer behoeft de opdrachtgever daartoe niet eerst in gebreke te stellen. De opdrachtnemer is gerechtigd om vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, naast 15% buitengerechtelijke kosten, een vergoeding wegens renteverlies te vorderen ten bedrage van de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag.

Lid 5 De opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van de opdrachtnemer jegens hem.

Artikel 13 Meerwerk, extra kosten

Lid 1 Als meerwerk worden in rekening gebracht de kosten van alle werkzaamheden en
leveranties, welke niet in de offerte en/of koopovereenkomst zijn inbegrepen en welke door de opdrachtgever worden verlangd en/of noodzakelijk zijn om de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten uit te voeren.
Lid 2 Kosten en schade die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Lid 1 De opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de
opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. De opdrachtnemer aanvaardt geen gevolgschade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd.

Lid 2 De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor
alle schade en kosten die het gevolg zijn van onder meer brand, het zoekraken en diefstal van aangevoerde (werk)materialen, hulpmiddelen, gereed zijnde vloeren en keukens, reeds uitgevoerde werkzaamheden en reeds gereed zijnde artikelen op de plaats van aflevering. Deze opsomming is niet limitatief en geldt ongeacht een eventueel van toepassing zijnd eigendomsvoorbehoud.

Artikel 15 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Lid 1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door één van de partijen
kan aan de betrokken partij niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Lid 2 Er is onder meer sprake van overmacht zoals bedoeld in lid 1 indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever verhinderd wordt om aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, atoomreacties, brand, milieurampen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, waterschade, natuurrampen, overstroming, evacuatie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij derden, van wie de opdrachtnemer de beoogde materialen, grondstoffen en/of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, voorts door alle oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de opdrachtnemer ontstaan.

Lid 3 Bij een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Lid 4 Bij een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft de wederpartij van de degene die zich op overmacht beroept geen recht op aanvullende, noch op vervangende schadevergoeding.

Lid 5 Indien de opdrachtnemer zich met succes kan beroepen op een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door de overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) de resterende leveringen meer dan drie maanden vertraagd worden, het recht om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst of het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de opdrachtnemer terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien en voor zover de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 16 Garantie

Lid 1 Alle geleverde zaken voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Lid 2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de opdrachtgever recht op één jaar garantie op geleverde zaken en/of diensten. Deze garantietermijn vangt aan op de dag van gehele oplevering. Bij deelleveringen gaat deze garantietermijn in op de dag van gedeeltelijke oplevering.

Lid 3 De in lid 2 genoemde garantie vervalt indien onder meer sprake is één of meerdere van de volgende gronden:
1e onoordeelkundig gebruik en/of behandeling van de zaken en/of diensten;
2e onoordeelkundige montage- en/of installatiewerkzaamheden;
3e derden die handelend in opdracht van de opdrachtgever onoordeelkundige werkzaamheden hebben verricht en waarvoor de opdrachtgever op grond van de wet aansprakelijk is;
4e de uitvoering van werkzaamheden gedaan wordt door derden die niet handelen in opdracht van de opdrachtnemer.
5e Klachten verband houdende met werkzaamheden en/of leveringen die in opdracht gever doch tegen het advies van opdrachtnemer zijn verricht
Deze opsomming is niet limitatief.


Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
verklaard, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Bevoegde rechter

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder
begrepen de invordering van het verschuldigde, worden voor de burgerlijke rechter van de
vestigingsplaats van de opdrachtnemer, indien deze dit wenst, beslecht voor zover de
burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.